CPSB to start negotiating transportation

CPSB to start negotiating transportation