Mickey Shunick's bicycle found under I-10 Whiskey Bay Bridge

Mickey Shunick's bicycle found under I-10 Whiskey Bay Bridge