7News Nightcast - segment 6 - Nov. 30, 2017

7News Nightcast - segment 6 - Nov. 30, 2017