7News Nightcast- Segment 4- Nov. 29, 2017

7News Nightcast- Segment 4- Nov. 29, 2017