7News Nightcast- Segment 2- Nov. 29, 2017

7News Nightcast- Segment 2- Nov. 29, 2017