7News Nightcast- Segment 1- Nov. 29, 2017

7News Nightcast- Segment 1- Nov. 29, 2017