7News Nightcast- Segment 4- Nov. 28, 2017

7News Nightcast- Segment 4- Nov. 28, 2017