7News Nightcast- Segment 5- Nov. 27, 2017

7News Nightcast- Segment 5- Nov. 27, 2017